Privacy en gedrag

Geheimhoudingsplicht
Alle medewerkers hebben geheimhoudingsplicht. Als er overleg met een andere hulpverlener nodig is, bijvoorbeeld met uw huisarts, wordt dat met u afgestemd. U heeft het recht te weten welke gegevens van u worden genoteerd en u kunt vragen uw dossier in te zien.

Privacyreglement
Uw rechten en plichten van de instelling zijn vastgelegd in een privacyreglement. Dit reglement kunt u op verzoek inzien. Uw gegevens worden in een digitaal dossier bewaard en vertrouwelijk behandeld. Dossiers worden vijf jaar na het laatste contact vernietigd. De verwerking van de gegevens valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Gedragsregels
Gedragsregels zijn gemaakt om de hulpverlening goed te laten verlopen. Zowel de maatschappelijk werker als de cliënt houden zich er aan. Het huisreglement is op verschillende locaties aanwezig. Indien u niet op de afspraak kunt zijn, dient u zich minimaal twee werkdagen van te voren af te melden. De maatschappelijk werker en hulpvrager behandelen elkaar met respect. Wanneer de hulpvrager het met de maatschappelijk werker niet kan vinden, kan om een andere hulpverlener worden gevraagd. Veiligheid boven alles: als er zich incidenten voordoen, dan is de maatschappelijk werker verplicht dit te melden bij de leidinggevende.

Tevredenheidsmeting
Bij de afsluiting van de hulpverlening krijgt u een vragenformulier toegestuurd, waarmee wij uw tevredenheid meten. Wij vragen u om dit formulier in te vullen. U kunt dit anoniem doen.

Klacht
Wanneer u ontevreden bent over de hulpverlening kunt u dat eerst bespreken met de maatschappelijk werker. Meestal lost zo’n gesprek het probleem op. Lukt het niet om in dit gesprek tot een oplossing te komen dan kunt u gebruikmaken van onze klachtenregeling.  Klik hier voor de klachtenregeling.

Zorg voor Jeugd
Juvans is aangesloten bij het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Meer informatie vindt u op www.zorgvoorjeugd.nu

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Juvans is verplicht een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. Het doel hiervan is beroepskrachten te ondersteunen in het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling waardoor de cliënt beter geholpen kan worden.