Informatieverstrekking

Is de informatie die ik verstrek geheim?

Alle medewerkers hebben geheimhoudingsplicht. Als er overleg met een andere hulpverlener nodig is, bijvoorbeeld met uw huisarts, wordt uw toestemming gevraagd en wordt er een akkoordverklaring getekend.

Wat gebeurt er met de informatie die ik verstrek?

Gegevens over u en de gesprekken worden in een digitaal dossier bewaard. De verwerking van de gegevens valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Van alle hulpvragen worden de gegevens in een anonieme registratie verwerkt. Deze gegevens zijn niet meer naar personen te herleiden. Wij hebben deze informatie nodig voor onze financiers. Ook gebruiken we deze gegevens om bepaalde ontwikkelingen in de maatschappij te signaleren, die we bij de gemeenten of instanties aan de orde kunnen stellen.

Hoe lang wordt een dossier bewaard en waar?

Het digitale dossier wordt vijf jaar na het laatste contact vernietigd. De verwerking van de gegevens valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Welke rechten heb ik?
  • U heeft het recht te weten welke gegevens van u worden genoteerd en waarom.
  • U mag vragen uw dossier in te zien. Als u vindt dat er foutieve gegevens in vermeld staan, heeft u het recht te vragen om die te veranderen.
  • Degene aan wie u de informatie heeft gegeven, is tot geheimhouding verplicht.
  • Binnen de instelling mag slechts een aantal daartoe bevoegde personen uw gegevens inzien. De bestuurder bepaalt wie dat zijn.
  • Soms is het wenselijk dat (een deel van) de door u gegeven informatie wordt uitgewisseld met personen buiten de instelling, bijvoorbeeld de huisarts. Dit gebeurt echter alléén wanneer u daar  toestemming voor geeft.
  • Alle gegevens worden zorgvuldig opgeborgen, zodat niemand deze kan inzien die daartoe niet het recht heeft. Uw persoonlijke gegevens worden vijf jaar na afsluiting van de hulpverlening vernietigd.
Wat kan ik doen als ik een klacht heb?

Als u vindt dat u niet de hulp krijgt die is afgesproken of u vindt dat u onjuist behandeld bent, dan kunt u een klacht indienen. Daar is een officiële procedure voor. U kunt het reglement hier downloaden. U kunt uw klacht kenbaar maken door een brief te schrijven aan de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie. We nemen dan contact met u op. Het adres is:

Juvans
t.a.v.: secretaris klachtencommissie
Postbus 17
5201 AA 's-Hertogenbosch